HLAVNÍ NABÍDKA
FOTOGALERIE LUDKOVIC A OKOLÍ
Foto: Petr Zajíc
KONTAKTNÍ INFORMACE

Obecní úřad Ludkovice
Ludkovice 44, 763 41 Biskupice
Telefony: 577 131 933, 604 521 157
E-mail: ludkovice@volny.cz

usnesení 6/2010

USNESENÍ č. 6/2010
 
ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20.8.2010
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
1.       Ověřovatele zápisu: p.Dvorník a Mikel
2.       Zapisovatele: p.Jarmila Urbancová
3.       Program jednání zastupitelstva
Prodej části obecního pozemku manželům Verbergerovým p.č. 2617/3 bývalý vodní náhon za cenu 40,- Kč za m2.
Směnu části pozemku manželům Verbergerovým p.č.st. 86/2 a části pozemku p.č. 92/2za cenu 40,- Kč za m2.
 4. Zrušení výběrového řízení „Zateplení objektu školy“v souladu s ustanovením § 60 zákona         č.137/2006 Sb.
 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 
1.Informativní zprávy starosty:
   - autobusová zastávka na návsi
   - informace o BARUM RALLY
   - opravy poškozených chodníků a MK vlivem propadu kanalizace
   - projekt prodloužení a úpravy kanalizace v části Kúty
   - výkon obecně prospěšných prací v obci Ludkovice
   - zpráva o výsledku kontroly pojistného
   - zprávu o volbách do zastupitelstva obce – podání kandidátních listin
   - zprávu o získání dotace na veřejný rozhlas
  
 
Zastupitelstvo pověřuje starostu:
 
1.Zajistit lepší a pravidelnější úklidové práce v osadě Pradlisko
2.Podat žádost na stavební úřad o územní souhlas na výstavbu autobusové zastávky na návsi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                                                        ………………………………
   podpis starosty obce                                                                            podpis místostarosty obce