HLAVNÍ NABÍDKA
FOTOGALERIE LUDKOVIC A OKOLÍ
Foto: Petr Zajíc
KONTAKTNÍ INFORMACE

Obecní úřad Ludkovice
Ludkovice 44, 763 41 Biskupice
Telefony: 577 131 933, 604 521 157
E-mail: ludkovice@volny.cz

Usnesení 7/2010

USNESENÍ č. 7/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 1.10.2010
Zastupitelstvo schvaluje:
1.      Ověřovatele zápisu: p.Urbancová, p.Kunorza
2.      Zapisovatel zápisu: p. Zábojníková Jindra
3.      Program jednání zastupitelstva
4.      Prodej části obecního pozemku p.č.2617/3 (bývalý mlýnský vodní náhon)
v hranicích dle zpracovaného geometrického zaměření těmto zájemcům:
-         Firmě EKOTREND Ludky, s.r.o., Ludkovice 197
-         Skovajsová Ludmila, Skovajsa Radek, Kunorzová Martina, Ludkovice 163
-         Špendlíková Eva, Ludkovice 198,    za prodejní cenu 40,- Kč/m2.
Prodejní cena je platná po dobu 1 roku od vydání tohoto rozhodnutí.
5.      Dodatek k uzavřené nájemní smlouvě s p.Vlastimilem Urbancem na změnu doby pronájmu garáže v objektu čp.8 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
6.      Zastupitelstvo obce
konstatuje ověření
ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Ludkovice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu
rozhodlo
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní úřad. Ve znění zákona č. 413/2005 Sb., o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecní povahy
vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 6 územního plánu sídelního útvaru Ludkovice
souhlasí
v souladu s ust. § 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, se způsobem zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje k vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí, jak je uvedeno v opatření obecné povahy č. 1/2010.
7.      Rozpočtové opatření č.2/2010 napřijem dotací na projekt Parkové úpravy školní zahrady, dotace na volby do zastupitelstva a fin.příspěvek na hospodaření v lesích. Podrobné zpracování rozpočtového opatření tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu.
 
 
Zastupitelstvo souhlasí
-         do 30.10.2010 bude znovu podána žádost o poskytnutí dotace na projekt pro zbudování víceúčelového sportoviště v místě bývalého areálu koupaliště v původním rozsahu (žadatelem je TJ Ludkovice), nebo bude přepracován projekt dle podmínek MŠMT (snížení rozsahu projektu)..
-         s případnými vícenáklady při opravách komunikace Ludkovice-Pradlisko (úpravy sjezdu u točny autobusu a při vjezdu k pozemkům v této lokalitě.
 
Zastupitelstvo bere na vědomí
            Informativní zprávy starosty:     - konání voleb do zastupitelstva obce 15. a 16.10.2010
                                                           - výstavba autobusové čekárny (do 31.10.2010)
                                                           - úprava nájezdu na lávku pro pěší (do 31.10.2010
           
            Zastupitelstvo pověřuje starostu
-         požádat odbor dopravy MěÚ Luhačovice o povolení umístění radaru v obci
-         na základě upozornění na celodenní parkování os.automobilu na parkovišti u obchodu na návsi, aby se sjednal nápravu osobním jednáním s majitelem vozidla. Pokud by nedošlo k nápravě, zajistit na místě dodatkovou informační tabuli, která bude upřesňovat podmínky pro parkování.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….                                           ……………………………
podpis starosty obce                                                        podpis místostarosty obce